CASGas nameFamilyRangeLOD
ppmppbvµg.m -3
57-14-7Unsymmetrical dimethylhydrazineNitrogen0-501536.9
68-12-2N,N-DimethylformamideNitrogen0-702265.8
74-90-8Hydrogen cyanideNitrogen0-360120132.7
75-05-8AcetonitrileNitrogen0-450150251.8
75-52-5NitromethaneNitrogen0-720240599.2
75-55-8PropyleneimineNitrogen0-1204195.7
75-86-5Acetone cyanohydrinNitrogen0-9029101
76-06-2ChloropicrinNitrogen0-9003002016.9
79-24-3NitroethaneNitrogen0-300100307
79-46-92-NitropropaneNitrogen0-11037134.8
100-47-0BenzonitrileNitrogen0-25082345.8
100-69-62-VinylpyridineNitrogen0-14048206.4
107-12-0Ethyl cyanideNitrogen0-1103681.1
107-13-1AcrylonitrileNitrogen0-19406471404.2
107-14-2ChloroacetonitrileNitrogen0-450150463.2
108-03-21-NitropropaneNitrogen0-9031113
108-89-44-PicolineNitrogen0-17057217.1
108-99-63-PicolineNitrogen0-14048182.8
109-06-82-PicolineNitrogen0-17057217.1
109-95-5Ethyl nitriteNitrogen0-12039119.7
110-86-1PyridineNitrogen0-15049158.5
110-91-8MorpholineNitrogen0-401242.7
111-36-4n-Butyl isocyanateNitrogen0-501560.8
126-98-7MethacrylonitrileNitrogen0-903185.1
334-99-6TrifluoronitrosomethaneNitrogen0-29409803968.5
506-77-4Cyanogen chlorideNitrogen0-480160402.3
584-84-92,4-Toluene diisocyanateNitrogen0-5016113.9
617-84-5N,N-Diethyl formamideNitrogen0-301145.5
624-83-9MethylisocyanateNitrogen0-20066154
624-91-9Methyl nitriteNitrogen0-17057142.3
1002-16-0Amyl nitrateNitrogen0-401265.4
2074-87-5CyanogenNitrogen0-420140298
2696-92-6Nitrosyl chlorideNitrogen0-11303751004
7664-41-7AmmoniaNitrogen0-1290043002995.2
7697-37-2Nitric acidNitrogen0-480160412.4
7783-54-2Nitrogen trifluorideNitrogen0-10500350010163.9
10024-97-2Nitrous oxideNitrogen0-26087156.6
10102-44-0Nitrogen dioxideNitrogen0-1505094.1
10544-72-6Dinitrogen tetroxideNitrogen0-16052195.7


TOP