CASGas nameFamilyRangeLOD
ppmppbvµg.m -3
67-66-3ChloroformChlorine0-10203401660.1
71-55-61,1,1-TrichloroethaneChlorine0-16052283.8
74-87-3Methyl chlorideChlorine0-903061.9
75-00-3ChloroethaneChlorine0-16052137.2
75-01-4Vinyl chlorideChlorine0-750250639.1
75-09-2DichloromethaneChlorine0-8702901007.3
75-29-62-ChloropropaneChlorine0-208.326.7
75-34-31,1-DichloroethaneChlorine0-8026105.2
75-36-5Acetyl chlorideChlorine0-540180577.9
75-43-4DichlorofluoromethaneChlorine0-17055231.5
75-45-6ChlorodifluoromethaneChlorine0-20066233.4
75-68-31,1,1-ChorodifluoroethaneChlorine0-17056230.2
75-72-9ChlorotrifluoromethaneChlorine0-12004001708.9
75-88-72-Chloro-1,1,1-trifluoroethaneChlorine0-23076368.3
76-02-8Trichloroacetyl chlorideChlorine0-10200340025285.2
76-13-11,1,2-TrichlorotrifluoroethaneChlorine0-4320143911005.8
76-14-21,2-DichlorotetrafluoroethaneChlorine0-27909306501.3
76-15-3ChloropentafluoroethaneChlorine0-24608205180.6
77-47-4HexachlorocyclopentadieneChlorine0-6000200022312.5
78-87-51,2-DichloropropaneChlorine0-12041189.5
78-88-62,3-Dichloro-1-propeneChlorine0-390130590
78-95-5ChloroacetoneChlorine0-600200756.9
79-00-51,1,2-TrichloroethaneChlorine0-330110600.2
79-01-6TrichloroethyleneChlorine0-29098526.6
79-34-51,1,2,2-TetrachloroethaneChlorine0-420140961.1
79-38-9ChlorotrifluoroethyleneChlorine0-17705902809.1
79-44-7Dimethylcarbamoyl chlorideChlorine0-10033145.2
87-68-3Hexachloro-1,3-butadieneChlorine0-10800360038394.1
106-89-81,2-Epoxy-3-chloropropaneChlorine0-22072272.4
107-05-1Allyl chlorideChlorine0-460153478.9
107-07-32-ChloroethanolChlorine0-18059194.3
107-06-21,2-DichloroethaneChlorine0-420140566.6
109-69-31-ChlorobutaneChlorine0-501764.3
127-18-4TetrachloroethyleneChlorine0-12300410027807.9
142-28-91,3-DichloropropaneChlorine0-11035161.8
156-59-2cis-1,2-DichloroethyleneChlorine0-11037146.7
156-60-5trans-1,2-DichloroetheneChlorine0-26088348.9
306-83-22,2-Dichloro-1,1,1-trifluorethaneChlorine0-450150938.2
354-14-31,1,2,2-Tetrachloro-1-fluoroethaneChlorine0-4801601216.1
354-23-41,2-DichlorotrifluoroethaneChlorine0-5701901188.4
354-25-61-Chloro-1,1,2,2-tetrafluoroethaneChlorine0-24079441
430-57-91,2-Dichloro-1-fluoroethaneChlorine0-360120574
513-36-01-Chloro-2-methylpropaneChlorine0-401349.2
540-59-01,2-DichloroetheneChlorine0-13043170.5
543-59-91-ChloropentaneChlorine0-401461
624-65-7Propargyl chlorideChlorine0-790264804.4
630-20-61,1,1,2-TetrachloroethaneChlorine0-29097665.9
760-23-63,4-Dichloro-1-buteneChlorine0-360120613.5
920-46-7Methacryloyl chlorideChlorine0-26086367.7
1717-00-61,1-Dichloro-1-fluoroethaneChlorine0-12041196.1
2837-89-02-Chloro-1,1,1,2-tetrafluoroethaneChlorine0-22074413
7647-01-0Hydrogen chlorideChlorine0-104.26.3
10061-01-5cis-1,3-DichloropropeneChlorine0-6902311048.4
10061-02-6trans-1,3-DichloropropeneChlorine0-390130590


TOP